Adatkezelési Tájékoztató

Sanosil Hungária Kft.
Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2018. május 25.

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről, mint a https://www.sanosil.hu/ weboldal használójáról, szolgáltatást igénybevevőről, a Sanosil Hungária Kft. (székhely: 1149 Budapest, Pillangó u. 16-20..; cégjegyzékszám:01-09-168121 ; adószám: 10775015-2-42) (a továbbiakban: „Adatkezelő”) gyűjt és kezel.
Az Adatkezelő székhelye: 1149 Budapest, Pillangó u. 16-20.

Adatkezelő törvényes képviselői:
Gömöri János ügyvezető
Lőrik Máté cégvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-168121
Adószám: 10775015-2-42

Az Adatkezelő elérhetősége, amiken keresztül a jelen tájékoztatóba foglalt jogait gyakorolhatja:
E-mail:sanosil@upcmail.hu Telefonszám: +36 1 222-2710

2. A Tájékoztató frissítése
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa.
Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.

3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása
Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte, és kifejezetten elfogadta.

4. A kezelt adatok köre és az adatkezelési célok
Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások biztosítása érdekében Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön az Adatkezelővel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat bizonyos adatokat.
Adatait a legnagyobb gondossággal és titoktartással, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok, különösképpen az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation: „GDPR”, azaz Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – 4. cikk 1. pontja) által meghatározott keretek között kezeljük és használjuk fel.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, törvényi kötelezettségeknek való megfelelés

Az adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, postacím, törvényi kötelezettségnek való megfelelés érdekében gyűjtött és kezelt adatok

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A törvényi előírásoknak megfelelően megőrizzük adatait, majd megsemmisítjük.

Személyes adatait nem adjuk tovább harmadik félnek. Ez alól kivételt képezhet futárszolgálat, posta vagy egyéb szállítást végző szolgáltató, akiknek átadjuk a szükséges adatokat, amennyiben kiszállítással rendel meg tőlünk terméket. Az így átadott adatok további kezelésére a szolgáltatást végző vállalkozás vonatkozó szabályzata érvényes. Az adatokat sem marketing céllal, sem egyéb céllal nem használjuk fel, mint kapcsolattartás, a megrendelések (szerződések) feldolgozása, teljesítése, az ezzel kapcsolatos információközlés, számlázás, egyéb törvény által előírt kötelező tárolás, felhasználás, adatszolgáltatás. Az így rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat nem rendezzük adatbázisba.